làm thế nào để lập kế hoạch và phát triển một mỏ nhỏ