Longxin phòng thí nghiệm điều kiện mới ba con lăn nhà máy