hệ số xếp hàng của quy mô nhà máy với số lượng lớn