Thiết bị nào sẽ được sử dụng để thiết lập khai thác than