tế bào tuyển nổi công cộng làm cho thiết bị hiệu quả