cao phân loại từ tính phân tách xung thu thạch anh