lưu lượng sản xuất đất sét tẩy trắng với dữ liệu máy móc